Estadístiques

És important conèixer la població de dones no estàndards a tot el territori, sobretot, per al disseny de polítiques que ens afecten directament a nosaltres. A Catalunya, com a l’estat espanyol, contràriament al que succeeix a molt països europeus, comptem amb aquestes dades, desglossades per sexe i edat.

El 8%  (250 a 300 milions) de la població mundial som dones amb discapacitat. A Catalunya, som les següents:

1definitiva

page2

page3

Podeu consultar les estadístiques completes al següent enllaç: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/serveis_socials/estadistiques/estadistiques_persones_discapacitat/any-2015/