Les No Estàndards Actuem. Servei d’Intervenció Psicosòciolaboral de les Dones amb Discapacitat

El projecte integral Les No Estàndards Actuem. Servei d’Intervenció Psicosòciolaboral de les Dones amb Discapacitat, nascut el 2004, agrupa la major part de les activitats de la nostra entitat. El principal objectiu del projecte és millorar la situació d’exclusió social de les dones amb discapacitat, fent que les dones participin en l’espai públic, siguin autònomes, es formin i tinguin una vida laboral activa, propiciant noves actituds, tant en la pròpia dona com en el personal dels serveis d’atenció, món laboral i salut. Volem fer-nos presents a la societat en general i millorar la qualitat de vida de les dones amb discapacitat, posant especial èmfasi en la promoció del benestar d’aquestes dones.

Per tant, per a dur a terme el servei d’intervenció psicosociolaboral, es treballa en paral·lel a nivell local (amb la dona en concret) i global (amb els serveis ordinaris d’atenció a les persones) a través de les següents actuacions:

La nostra tasca comença amb la detecció i selecció de les noranta dones amb discapacitat que formen part del servei cada any. La selecció es realitza tenint en compte diferents graus d’exclusió social, segons aquest barem resumit a continuació:

 • Grau d’exclusió social molt alt: són dones que estan tancades a casa i no surten mai o gairebé mai. També poden tenir problemes d’analfabetisme o molt baix nivell educatiu.
 • Grau d’exclusió mitjà: dones que surten de casa però ni es formen ni treballen però rebent formació reglada podrien treballar.
 • Grau d’exclusió baix: dones amb discapacitat que ja estan preparades professionalment i ja poden incorporar-se en el món laboral però no poden conciliar la seva vida laboral amb la domèstica degut a les càrregues familiars que tenen.

Seguidament, es realitza un estudi individualitzat de la situació de cadascuna i llavors s’elabora i registra un pla d’actuació pactat amb la usuària o sòcia amb els corresponents resultats que s’esperen aconseguir en cada cas. Per a executar-ho, utilitzem un full de registre que denominem Projecte de Vida amb 18 àmbits principals a treballar: familiar, domèstic, maternitat, formació, sexualitat, professional, imatge pública, grau d’autogestió econòmica, capacitat econòmica, capacitat d’autoafirmació i discurs, accessibilitat, mobilitat, grau d’atenció al propi cos, temps d’oci, grau de violència, política social, participació i accés a la presa de decisions i prejudicis i representació social.

Atesa la situació concreta i interessos de cada dona amb discapacitat, es planteja doncs un treball específic per a cadascuna d’elles. En general, seguim les actuacions de l’esquema següent:

 • Analitzar la situació de la usuària.
 • Elaborar conjuntament amb ella un Projecte de Vida autònom i actiu.
 • Buscar el compromís de la usuària per seguir el seu projecte personal.
 • Realitzar un acompanyament individualitzat amb la dona a través d’assistentes personals i domiciliàries per a motivar-la i pugui conciliar la vida laboral i domèstica, i fer-ne el seguiment d’acord amb el seu projecte de vida.
 • Oferir-li i motivar-la per a fer formació, ja sigui formació emocional a través dels nostres cursos específics, com formació general en competències laborals, mitjançant els nostres cursos reglats generals en català, informàtica, anglès, coneixement del medi, competències laborals, prospecció d’ofertes de feina.
 • Intervenir a nivell psicosociolaboral amb la treballadora en humanitats, amb les assistentes personals dels serveis socials ordinaris, amb la família, amb el món laboral i amb la societat en general.
 • Motivar perquè les dones inicien o prossegueixin la seva formació, busquin treball de forma activa i efectiva i s’incorporin a una vida autònoma i activa.
 • Contactar amb el món laboral, empresarial, sindicats i equips d’assessorament laboral ordinaris per a incorporar a les dones al món del treball.
 • Apropar-nos al món de la salut i l’esport perquè les dones puguin gaudir dels serveis de salut i esport ordinaris.
 • Oferir-los i animar-les a utilitzar els nostres serveis de fisioteràpia perquè millori la seva salut.

Totes aquestes actuacions es duen a terme amb un equip de 15 treballadores: una treballadora en humanitats, una treballadora social, una coordinadora social, una fisioterapeuta i dotze assistentes personals i domiciliàries. Reservem un mínim d’un 15% dels nostres llocs de treball per a les dones amb discapacitat.

Finalment, podem afirmar amb orgull que les dones que participen del nostre projecte integral aconsegueixen millorar molt considerablement el seu grau d’autonomia, com es mostra a tall d’exemple en aquest formatget de la memòria de l’any passat:

   graficresultats2                                        graficresultats1

La situació inicial del més de gener de 2015 era: un 34% de grau 1, 44% de grau 2, un 19% de grau 3, i un 3%de grau 4. Els resultats obtinguts durant el més de desembre de 2015 són: un 12% de grau 1, un 20% de grau 2, un 40% de grau 3, i un 28% de grau 4. Com podem comprovar les situacions de grau 1 han disminuït un 22%, les de grau 2 s’han reduit a un 24%, per contra les situacions més satisfactòries són les de graus 3 i 4 han augmentat de un 21% a un 25% respectivament.

 

Situació Inicial          Situació Final Hem millorat
Grau 1: 34% Grau 1: 12% Grau 1 ha disminuit  22%
Grau 2: 44% Grau 2: 20% Grau 2 ha decrescut 24%
Grau 3: 19 % Grau 3: 40% Grau 3ha aumentat   21%
Grau 4:   3% Grau 4: 28% Grau 4 ha crescut     25%
total                          92%

 

Podem concluir doncs que el resultat de canvi és d’un 92%.